«Πίστωση χρόνου» για την υλοποίηση 7.000 επενδυτικών σχεδίων

«Πίστωση χρόνου» για την υλοποίηση 7.000 επενδυτικών σχεδίων

Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στις δράσεις «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ». Το αίτημα για τα 300 «απορριφθέντα» σχέδια.

Σε χρονικές... διευκολύνσεις για την αποπεράτωση σχεδόν 7.000 επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με δύο αποφάσεις του υφυπουργού Ιωάννη Τσακίρη.

Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις αυτές, παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και κατά έξι μήνες η υποβολή αιτήματος πληρωμής στις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Σύμφωνα με τις εν λόγω υπουργικές αποφάσεις, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίζεται στους 36 μήνες (από 24 μήνες που προβλεπόταν αρχικά) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Ωστόσο, σε έργα που ολοκληρώθηκαν μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης και πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης δεν εφαρμόζεται η τήρηση της 36μηνης προθεσμίας ολοκλήρωσης, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Παράλληλα, όπως πλέον προβλέπεται, έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους 24 μήνες (αντί των 18 μηνών που ίσχυε αρχικά) μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες.

Η εν λόγω προϋπόθεση θεωρείται ότι τηρείται σε περιπτώσεις έργων για τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης, έχει υλοποιηθεί έργο τουλάχιστον ίσο με 30% ή έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό έχει υποβληθεί και εγκρίθηκε.

Διευκρινίζεται ότι σε ενταγμένες επενδύσεις για τις οποίες είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το αίτημα αυτό, είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, πιστοποιούνται δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, ανακαλείται η απόφαση ένταξης αυτών από το πρόγραμμα και κινείται η διαδικασία επιστροφής εντόκως της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης.

Η παράταση του ενός έτους για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και η αντίστοιχη των έξι μηνών για την υλοποίηση του 30% του οικονομικού αντικειμένου κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν εκ των πραγμάτων ασφυκτικό. Συνεπώς για όσους έχουν ενταχθεί στις δύο δράσεις, η επιμήκυνση των προθεσμιών αποτελεί μια σημαντική «ανάσα».

Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις ήταν οι πρώτες (Φεβρουάριος 2016) που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση 9.577 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων εγκρίθηκαν τα 5.136, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 298,1 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» υποβλήθηκαν 2.553 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων εγκρίθηκαν τα 1.699, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 95,7 εκατ. ευρώ.

Επανεξέταση αιτήσεων
Στο μεταξύ, με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος ζητεί την ένταξη στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» όσων επενδυτικών σχεδίων είχαν επαρκή βαθμολογία, αλλά απορρίφθηκαν λόγω αναγραφής σε ορισμένα πεδία της φόρμας αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) «στοιχείων ταυτότητας» του επενδυτή.

Τα... απορριφθέντα
Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενσωματώθηκε για να μη γνωρίζουν οι αξιολογητές την ταυτότητα του επενδυτή, ώστε να απαληφθεί η οποιαδήποτε δυνατότητα συναλλαγής με αντάλλαγμα την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. Ωστόσο, περίπου 300 επενδυτικά σχέδια που έλαβαν καλή βαθμολογία απορρίφθηκαν λόγω «αναφοράς στοιχείων ταυτότητας».

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Μίχαλος ζητεί «την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, από την οποία εξαρτάται αφενός η άμεση υλοποίηση εκατοντάδων αξιόλογων και βιώσιμων - κερδοφόρων επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με πρόδηλο αντίκτυπο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου, της αποκατάστασης μιας μεγάλης αδικίας που έχει βλάψει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων απέναντι στο κράτος».

Πάντως ένας αριθμός ενστάσεων που έχει γίνει για το συγκεκριμένο θέμα από επενδυτές, έχει ήδη γίνει αποδεκτός και τα επενδυτικά σχέδια έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 250 επενδυτικά σχέδια απορρίφθηκαν οριστικά και επ' αυτού ζητείται η παρέμβαση του υπουργού.

πηγή:euro2day.gr