Έκδοση τουριστικού εντύπου για την προβολή του Δήμου Αλμυρού

Έκδοση τουριστικού εντύπου για την προβολή του Δήμου Αλμυρού

Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου τουριστικής προβολής και στην προσπάθεια ανάδειξης και προβολής του τόπου,  ο Δήμος προβαίνει στη δημιουργία εντύπου τουριστικής προβολής 28 σελίδων (24 σελίδων και 4 εξωφύλλου) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΤ. Μέσα στο έντυπο αυτό  παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο γενικά στοιχεία του Δήμου, ιστορικά, γεωγραφικά, μορφολογικά και σημεία που χρήζουν προβολής. Περιγράφονται αξιοθέατα, όπως στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος, σπήλαια, φαράγγια και πέτρινα γεφύρια, σημεία αρχαιολογικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.

Επίσης περιγράφονται αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα στα όρια του Δήμου. Παράλληλα προβάλλεται η τοπική γαστρονομία και παρουσιάζονται η τοπική πρωτογενής παραγωγή και ο τομέας μεταποίησης των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων. Στο έντυπο περιέχεται συνοπτικός χάρτης προσανατολισμού, όλων όσων περιγράφονται. Για το σχεδιασμό του εντύπου χρησιμοποιείται φωτογραφικό υλικό δημοτών και τοπικών ΜΜΕ. Το έντυπο συντάσσεται σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά στο ίδιο τεύχος).
    

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το τουριστικό έντυπο, για την προβολή του Δήμου καθώς και  ψήφιση και διάθεση των κατωτέρω σχετικών πιστώσεων :
Για τον σχεδιασμό του εντύπου (γραφίστας)  το κόστος ανέρχεται στο ποσό (1.116,00) Ευρώ.
Για την εκτύπωση του εντύπου  το κόστος ανέρχεται στο ποσό (1.500,00) Ευρώ.
Για την ανωτέρω  υπηρεσία  το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ύψος των (2.616,00) Ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.001 ήτοι :             «Έξοδα τουριστικής προβολής του Δήμου».