Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού

Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού

Η 10η Δημόσια Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί

στο Δημοτικό Κατάστημα, την 3η  του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:   
1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 156/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.131/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού για την υλοποίηση της πράξης «Εκσυγχρονισμός – Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αλμυρού – Ευξεινούπολης».
Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι από την αναβολή της θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου λόγω εκκρεμότητας στην διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.