Ανακοίνωση πρόσληψης 3 ατόμων με 2μηνη σύμβαση για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλμυρού

Ανακοίνωση πρόσληψης 3 ατόμων με 2μηνη σύμβαση για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλμυρού

Στην πρόσληψη 3 ατόμων με  2μηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των σφαγείων Αλμυρού και Ανάβρας, θα προχωρήσει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλμυρού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού, έχοντας υπόψη:
-   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007)
-   Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της  παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999
-   Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009
-   Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012
-   Την αριθ. 17/2017 (7ΜΟ1ΟΚΜΧ-ΠΚ0 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
-   Την αριθ. 819/51569/20-04-2017 απόφαση του προϊσταμένου    του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Μαγνησίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος.
-   Την σχετική βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας της Επιχείρησης περί κάλυψης της δαπάνης
-   Τον Κανονισμό Προσωπικού της Επιχείρησης
-   Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης
-   Την έλλειψη προσωπικού στην Επιχείρηση.

ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (03) ατόμων, ανταποδοτικού χαρακτήρα  για την  κάλυψη εποχιακών αναγκών των σφαγείων Αλμυρού και Ανάβρας, για την  εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ16 Εργατών Σφαγείων

ΑΡΙΘΜ.ΑΤΟΜΩΝ
Τρία (03)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν.2527/97

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών μέχρι 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα ( δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 που να δηλώνουν ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το  άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994 (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω)
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου  ήτοι: από ΔΕΥΤΕΡΑ  22/05/2017  έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26/05/2016.

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού,  για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ