Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι της Μαγνησίας στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι της Μαγνησίας στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ότι έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. πρωτ. 87/06-02-2018 (ΑΔΑ 6ΚΡΩ7ΛΡ-ΤΨΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 25250/13-07-2017 απόφασης ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
      
Η συγκεκριμένη απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr  και αφορά στην αντικατάσταση  του παραρτήματος της αριθμ. 25250/13-07-2017 αρχικής απόφασης ένταξης πράξεων για την περιφέρεια Θεσσαλίας.
      
Στο εν λόγω παράρτημα έχουν συμπεριληφθεί υποψήφιοι του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» που κρίθηκαν δικαιούχοι μετά:
1. την αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών (εν δυνάμει δικαιούχοι)
2. την εξέταση των κατατιθέμενων ενστάσεων και
3. την αύξηση της δημόσιας δαπάνης των πράξεων κατόπιν της αριθμ. 874/30-1-2018 προγραμματικής υπερδέσμευσης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020.