Απογραφή στρατεύσιμων στον Δήμο Αλμυρού

Απογραφή στρατεύσιμων στον Δήμο Αλμυρού

Ανακοίνωση παρουσίασης στρατευσίμων γεννηθέντων το 2001

Προς τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 2001 (κλάση 2022) γνωστοποιούνται τα ακόλουθα :
Οι πιο πάνω στρατεύσιμοι ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων να προσέλθουν οι ίδιοι στην Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλίας (συμβολή οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Αγιάς εντός του ΑΤΑ , είσοδος από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου ) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 (02 Ιανουαρίου έως και 01 Απριλίου) για να υποβάλλουν  Δελτίο Απογραφής έχοντας μαζί τους απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας .
2. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ .
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr
4. Οσοι δηλώσουν στο έντυπο ότι έχουν κάποια βλάβη ή πάθηση, πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατάθεση και πρόσφατη γνωμάτευση ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή από ιατρό εφόσον είναι θεωρημένη από τον οικείο ιατρικό σύλλογο στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
5. Επιπρόσθετα για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας , οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail) .

Όσοι στρατεύσιμοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις :
1.Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης , σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
2.Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης , σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής .
3.Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης , σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.