Αποχετευτικό δίκτυο θα αποκτήσει ο Πλάτανος Δ. Αλμυρού

Αποχετευτικό δίκτυο θα αποκτήσει ο Πλάτανος Δ. Αλμυρού

Το Μάιο του 2018 συντάχθηκε η οριστική µελέτη του έργου «∆ίκτυο Αποχέτευσης ∆.∆. Πλατάνου» µε αντικείµενο την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. Πλατάνου.
Το έργο περιλαµβάνει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης, το αντλιοστάσιο όπου συγκεντρώνονται τα λύµατα και τον καταθλιπτικό αγωγό που µεταφέρει τα λύµατα από τον Πλάτανο στον Αλµυρό για να καταλήξουν στη συνέχεια στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων στον Αλµυρό.

Ο οικισµός του Πλατάνου βρίσκεται νοτιοανατολικά και σε κοντινή απόσταση από τον Αλµυρό, επί της επαρχιακής οδού Αλµυρού – Πτελεού. Είναι κτισµένος σε υψόµετρο 38-56µ. Η ρυµοτοµία του οικισµού είναι οµοιόµορφη µε οµαλές κλίσες σχεδόν σε όλο το µήκος.

Το έργο περιλαµβάνει το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων, το αντλιοστάσιο λυµάτων και τον καταθλιπτικό αγωγό που µεταφέρει τα λύµατα στον Αλµυρό για να καταλήξουν στη συνέχεια στη µονάδα επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) Αλµυρού.

Το συνολικό µήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισµού είναι 6,077km.

Ο προϋπολογισµός της επικαιροποιηµένης µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 2.800.000,00 € και περιλαµβάνει τις εργασίες, τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος, τα απρόβλεπτα, τις αναθεωρήσεις και το Φ.Π.Α.24%. Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί, κατόπιν
διεξαγωγής δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4412/2016, για συµβάσεις κάτω των ορίων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τους όρους που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή. Επιπρόσθετα, η υπ’ αριθ.254284/3057/403/06.10.2017 γνωµοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, δόθηκε υπό τον όρο ότι όλες οι εκσκαφές θα γίνουν µε την επίβλεψη ειδικευµένου ατόµου, το οποίο θα προσληφθεί για το λόγο αυτό, µετά από υπόδειξη της Εφορείας, η δε δαπάνη της εν λόγω πρόσληψης θα βαρύνει το έργο.