Δήμος Αλμυρού: Αιτήσεις για τη θέση του ειδικού συμβούλου

Δήμος Αλμυρού: Αιτήσεις για τη θέση του ειδικού συμβούλου

Ειδικό σύμβουλο θα προσλάβει ο Δήμος Αλμυρού και καλεί τους ενδιαφερόμενους

να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους. Βιογραφικά κατατίθενται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Δήμου Αλμυρού. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Αλμυρού, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΣΤ1.1.2 του Ν. 4093/2012 και από 19/7/2018 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018, το οποίο αφορά τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών στους ΟΤΑ,
3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμυρού (ΦΕΚ 1930/Β/31-8-2011) και
4. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας».
5. Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης από τον Δήμο Αλμυρού ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Γραφείο Δημάρχου καθώς και υποστήριξη σε οικονομικά-νομικά θέματα.

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, Οικονομικών Επιστημών, ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π), αντίστοιχης ειδικότητας.
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.
Δ) Καλή Γνώση Η/Υ.
Ε) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 10/9/2019, στα γραφεία του Δήμου Αλμυρού (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, τηλ.:2422350217, 259) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ