Δήμος Αλμυρού: Γνωστοποίηση Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το 2019

Δήμος Αλμυρού: Γνωστοποίηση Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το 2019

Ο Δήμαρχος Αλμυρού κάνει γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 20 Ν. 2119/1993 κύρωση κώδικα διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων ότι από 11 Μαϊου 2020 μέχρι 10 Ιουνίου 2020 θα βρίσκονται στη δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα οι ονομαστικοί κατάλογοι των αγοριών του Δήμου Αλμυρού που γεννήθηκαν το έτος 2019 που καταρτίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή .
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των παραπάνω ονομαστικών καταλόγων και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενό τους μέχρι 10 Ιουνίου  2020.

Ο Δήμαρχος Αλμυρού
Ε.Δ.
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης
Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών