Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ανάπλασης της πλατείας στη Βρύναινα

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ανάπλασης της πλατείας στη Βρύναινα

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΑΛΜΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 48.387,10 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές εργασίες & εργασίεςΗλεκτρομηχανολογικές με προϋπολογισμό 47.672,18€ (δαπάνη εργασιών ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα). Το παρόν έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας στη Βρύναινα Δήμου Αλμυρού.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό περιγράφονται αναλυτικά ως εξής:
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
Στην πλατεία πρόκειται να γίνει καθαίρεση πλακοστρώσεων παντός τύπου συνολικού εμβαδού 530 τ.μ. και εν συνεχεία θα κατασκευαστεί στρώση από άοπλο σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15 όπου χρειαστεί συνολικού πάχους 10 εκ. με χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.
2. ΚΡΑΣΠΕΔΑ
Κράσπεδα κήπου θα χρησιμοποιηθούν στα υφιστάμενα παρτέρια.
3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Στην πλατεία θα γίνουν πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα (βοτσαλόπλακες) διαστάσεων 40x40x3 εκ. σε συνολικό εμβαδό 80 τ.μ. και με χονδρόπλακες ακανόνιστες σε συνολικό εμβαδό 450 τ.μ.
4. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
Στην πλατεία θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά με λάμπες led σε αντικατάσταση των παλαιών.
5. ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ
Θα τοποθετηθούν δύο ξύλινες πέργκολες (θα αντικατασταθούν αυτές που ήδη υπάρχουν στην πλατεία)
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
θα τοποθετηθεί σύστημα ποτίσματος στα υφιστάμενα παρτέρια

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16.