Δ. Αλμυρού: Πρόσληψη δύο πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το πρόγραμμα "Αθληση για όλους" 2018-2019

Δ. Αλμυρού: Πρόσληψη δύο πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το πρόγραμμα "Αθληση για όλους" 2018-2019

Πρόσληψη δύο (2 ) Πτυχιούχων

Φυσικής Αγωγής, για τη λειτουργία των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» με ωριαία αποζημίωση για την περίοδο 2018-2019, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2019 άνευ ειδικότητας.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Π.Ε άνευ ειδικότητας
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, δικαστική απαγόρευση).
• Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς μαζί με την αίτηση τα παρακάτω
δικαιολογητικά στο φορέα υλοποίησης.
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.λ.π.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
101

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δήμος Αλμυρού

ΕΔΡΑ
Αλμυρός

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής άνευ ειδικότητας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
2

7. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ περί ανεργίας.
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως : Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
10. Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά κλπ, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να αποδεικνύουν την πραγματική απασχόληση στο αντικείμενο ανά μήνα και ώρες, σε συνδυασμό πάντα με τις βεβαιώσεις Ασφαλιστικού Φορέα ΙΚΑ,ΟΑΕΕ κλπ, αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η μοριοδότηση των υποψηφίων, σύμφωνα με το πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας Προγραμμάτων Άθλησης για όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα, σύμφωνα με την μοριοδότηση που αναγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας .
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master):0,5 μονάδες.

Διδακτορικό: 1 μονάδα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120 οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: Αρ. μηνών χ ώρες απασχόλησης το μήνα χ 0,08 μονάδες/120.
Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο , δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψήφιους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής:
Αρ. μηνών ( έως 20 μήνες) χ 0,05 μονάδες.

Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ο υποψήφιος του είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και
0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010).
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική μέριμνα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος
κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει
προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά την ανακοίνωση των
τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο
κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της
προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες ημερήσιες
ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Μαγνησίας και αανάρτηση ολόκληρης της
ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου
Αλμυρού, στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να συνταχθεί σχετικό
πρακτικό ανάρτησης .
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από το
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλμυρού Βασ. Κωνσταντίνου
117 Αλμυρός ΤΚ 37100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής
Μέριμνας , υπόψη κας Μελαχροινάκη Ελένης τηλ. επικοινωνίας 2422 3 50217 - 259
Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης σε εφημερίδες του Νομού και
συγκεκριμένα από: 11/1/2019 έως και 21/1/2019.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους προσωρινούς πίνακες σειράς
επιτυχίας των υποψηφίων στο Δημοτικό Κατάστημα.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών υπολογιζόμενες ημερολογιακά η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, υπόψη κας Μελαχροινάκη Ελένης.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ'αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016(ΦΕΚ1774/τ.Β/17-6-2016)Απόφαση του Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΣΕΡΙΔΗΣ