Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για το μήνα Δεκέμβριο

Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για το μήνα Δεκέμβριο

Eργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα

Ο Δήμος Αλμυρού κατόπιν της υπ’ αριθ. 122/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και ΠΕΝΤΕ (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο για το μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018 συνολικού αριθμού ΠΕΝΤΕ (5) ατόμων, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
5

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
5/άτομο

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ( παραλαβή από το Δήμο)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ. επικοινωνίας 2422350259 & 2422350217).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 6/12/2018 έως 12/12/2018.