Εγγραφές - μετεγγραφές στο 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού για το σχολικό έτος 2018-19

Εγγραφές - μετεγγραφές στο 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού για το σχολικό έτος 2018-19

Οι εγγραφές υλοποιούνται στο σχολείο από 20/6/2018 ως 29/6/2018.

Οι εγγραφές υλοποιούνται στο σχολείο μας από 20/6/2018 ως 29/6/2018 από τις 08:15 ως 13:15. Επίσης τις ίδιες ημέρες και ώρες πραγματοποιούνται και οι μετεγγραφές από Α’ και Β΄ τάξη του Γ.Ε.Λ. στο 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ.
ΤΗΛ: 2422023700 και 2422023457

Α. Για την εγγραφή μαθητή/τριας στο Επαγγελματικό Λύκειο, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (δίνεται από το σχολείο)
2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης
3. Τίτλο Σπουδών:
α) Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή ισότιμο τίτλο ή
β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν ή
γ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται (δίνεται από το σχολείο μας:
α) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/κη, εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.
β) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
γ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.)- ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.
δ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του/της.
ε) Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83).
στ)Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83).
5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/τριας.
7. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α' τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (δίνεται από το σχολείο μας), σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β' 1296).

Β. Για την μετεγγραφή μαθητή/τριας στην Α’ και Β’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου από την Α’ και Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω (διαδικασία που πρέπει να προηγηθεί, αφού έρθουν σε συνεννόηση με το σχολείο μας):
1. Αίτηση μετεγγραφής (δίνεται από το σχολείο μας)

Εκ της Διευθύνσεως του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ