Η απόφαση για την ανάθεση καθηκόντων στον σύμβουλο υπεύθυνο αθλητισμού Π. Θωμαϊδη

Η απόφαση για την ανάθεση καθηκόντων στον σύμβουλο υπεύθυνο αθλητισμού Π. Θωμαϊδη

Υπεύθυνος για θέματα αθλητισμού του Δ, Αλμυρού

έχει οριστεί ο δημοτικός σύμβουλος Π. Θωμαϊδης. Η απόφαση για την ανάθεση εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων στον κ. Θωμαϊδη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού. Αναλυτικά:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2019

Ο Δήμαρχος  Αλμυρού
Έχοντας υπ' όψη:

1. την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
2. το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει, χωρίς αμοιβή και για το χρονικό διάστημα από 03/09/2019 έως 31/12/2020, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:
- Θωμαϊδη Πέτρο: θέματα αθλητισμού και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον ΟΕΥ του Δήμου (ενότητα Β’, άρθρο 9).
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων.

Ο Δήμαρχος
Ευάγγελος Χατζηκυριάκος

Κοινοποίηση: Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας,

Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας