Καθεστώς κρατικού "εσωτερικού ελέγχου" σε δήμους-περιφέρειες επτά μήνες πριν τις εκλογές

Καθεστώς κρατικού "εσωτερικού ελέγχου" σε δήμους-περιφέρειες επτά μήνες πριν τις εκλογές

Στην ίδρυση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις προχωρά η κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχύσει τις διαδικασίες πάταξης της διαφθοράς στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Στόχος του "εσωτερικού ελέγχου" στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική−συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα.

Παράλληλα, οι μονάδες που θα ασκούν σε κάθε ΟΤΑ αυτή τη δραστηριότητα θα μπορούν, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις στη διαχείριση των υποθέσεων ενός Δήμου ή Περιφέρειας κλπ, να δίνουν το "σήμα" στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να "παγώσει" η επιχορήγηση προς αυτόν τον Δήμο ή την Περιφέρεια που κάνει παράβαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω διαδικασία "τρέχει" επτά μήνες πριν τις εκλογές στους Δήμους και τις Περιφέρειες (Μάιος 2019), οι οποίες θα διεξαχθούν υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο του "Κλεισθένη".

Όπως τόνισε σε χθεσινή σχετική ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, "η χώρα μας υστερεί ακόμη στον αποκαλούμενο εσωτερικό έλεγχο της διοίκησης".

Ο κ. Θεοδωράκης σημείωσε πως "ο εσωτερικός έλεγχος είναι κατά βάση συμβουλευτικός και προληπτικός έλεγχος" και πως "η ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, είναι επιβεβλημένη".

Όπως ορίζεται, κατ' εφαρμογή σχετικών διατάξεων, σε σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών :

· "Εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης". Ο εσωτερικός έλεγχος "ανατίθεται στις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου υπό την γενική καθοδήγηση και εποπτεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους". Μάλιστα, "οι εκθέσεις ελέγχου των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου κοινοποιούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο".

· "Εσωτερικός έλεγχος", πιο συγκεκριμένα, είναι "η ανεξάρτητη ελεγκτική − συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα".  Για να γίνει αυτός ο έλεγχος, χρειάζεται μία μονάδα. "Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου" –σαν και εκείνη που επιχειρεί να εγκαταστήσει η κυβέρνηση σε κάθε Δήμο, Περιφέρεια και αποκεντρωμένη διοίκηση. είναι "η ανεξάρτητη ελεγκτική − συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία θα παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα". Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου εντάσσονται σε ένα "σύστημα εσωτερικού ελέγχου", που είναι το "συνολικό σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της οργανωτικής δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου που έχει εφαρμόσει η διοίκηση στις λειτουργίες του φορέα.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου "εξασφαλίζει τη συμμόρφωση στις πολιτικές της διοίκησης, διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία και πόρους του φορέα, μέσω πιστοποίησης της πληρότητας και ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών και καταστάσεων και παρέχει επίκαιρες και αξιόπιστες δημοσιονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες".

Στα πλαίσια αυτού του ελέγχου μπορεί να διαπιστωθεί κάποια "παρατυπία", δηλαδή μία "παράβαση διάταξης του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο προϋπολογισμός του ελεγχόμενου φορέα ή η περιουσιακή κατάσταση αυτού".

Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να επιβληθεί "δημοσιονομική διόρθωση". Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με "αφαίρεση ποσού από τον προϋπολογισμό του φορέα, το οποίο αντιστοιχεί στην οικονομική ζημία που προέκυψε για τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό του φορέα από μεμονωμένη ή συστημική παρατυπία των οργάνων του και η επαναφορά του στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή η διάθεσή του για άλλες δραστηριότητες του φορέα, αντιστοίχως".

Μπορεί, όμως, να επιβληθεί και "δημοσιονομική δέσμευση", δηλαδή η "κράτηση των πιστώσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση μεταγενέστερων πληρωμών προς εκπλήρωση νομικής δέσμευσης".

Σε άλλη δε περίπτωση μπορεί να υπάρξει "νομική δέσμευση", δηλαδή μία πράξη με την οποία " ο διατάκτης δημιουργεί ή διαπιστώνει υποχρέωση από την οποία προκύπτει επιβάρυνση".

Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των φορέων περιέρχονται επιπλέον οι εξής αρμοδιότητες:
- τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών που υπάγονται στον φορέα,
- οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο φορέα,
- διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

- έρευνας της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της διοικητικής δράσης όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας ώστε να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες και για τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών. Το τμήμα υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίμηνο αναλυτική Έκθεση στον Περιφερειάρχη για κάθε οργανική μονάδα ξεχωριστά.

πηγή:capital.gr