Νέο πακέτο κινήτρων σε επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας

Νέο πακέτο κινήτρων σε επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας

Ειδικό πρόγραμμα για εταιρίες αγροδιατροφής και μετάλλου που στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Έως και 80% το ύψος της επιδότησης. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και ολοκλήρωσης των έργων.

Έως και το 80% του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φθάσει το ύψος της επιδότησης για όσες επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αγροδιατροφής και του μετάλλου (εξαιρείται ο χάλυβας) υπαχθούν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Όπως προκύπτει από τον τίτλο του προγράμματος, τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να σχετίζονται με την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων στους επιλεγμένους κλάδους, προκειμένου να δημιουργηθούν νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από τις 50.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ και στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι μικρή η ένταση της ενίσχυσης (επιδότηση) φθάνει στο 80%. Αντίστοιχα για τις μεσαίες το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στο 75% και για τις μεγάλες στο 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα «ανοίξει» στις 17 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Οκτωβρίου και τα έργα που θα υπαχθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πρόταση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν:

- Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα)

- Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μίας εξ αυτών)

- Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων

- Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών για έργα έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβάνονται οι εξής:

α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο,

β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές,

γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες,

δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο,

ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου,

στ) μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης).

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Μονάδα Α', Ιωάννης Κούτσικος, τηλέφωνο: 22313-50907, e-mail: gkoutsikos@mou.gr, URL: http:// www.stereaellada.gr.

πηγή:euro2day.gr