Προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Αλμυρού

Προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Αλμυρού

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοίνωσε την πλήρωση μιας (1) θέσης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2020, δύο (2) θέσεων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, και μιας (1) θέσης ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Γενικά προσόντα πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου, από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Αλμυρού (κ. Ελένη Μελαχροινάκη) και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο ίδιο Τμήμα από 02/12/2019 μέχρι και 11/12/2019.