Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2/12 το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2/12 το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2/12 το δημοτικό συμβούλιο Δ. Αλμυρού

Η 27η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού,
την Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2019 - Μεταφορά πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
3. Εκλογή από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, στις περιπτώσεις που λειτουργεί ως Συλλογικό –  Πειθαρχικό Όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α’) σε συνδυασμό με το αρ. 45 παρ. 4 Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’).
4. Ορισμός μελών και των αναπληρωτών τους για συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια  δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. 1 και αρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 270/1981).