Τι λέει το ΔΝΤ για τις προτάσεις ΤΧΣ, ΤτΕ και κρατικής επιδότησης για τα NPLs

Τι λέει το ΔΝΤ για τις προτάσεις ΤΧΣ, ΤτΕ και κρατικής επιδότησης για τα NPLs

Η χρήση κρατικών κεφαλαίων είναι πιθανόν να θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση και ως εκ τούτου πρέπει να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της BRRD και της ΕΕ. Αυτό μπορεί να απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη βαθμονόμηση των παραμέτρων για κάθε σχέδιο ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση αυτή, αναφέρει το ΔΝΤ για τη μείωση των NPEs στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, σε παράρτημα της Έκθεσής του στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής παρακολούθησης.  Όπως επισημαίνει, μία ανάλυση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών συστημάτων που υποστηρίζονται από το κράτος για τη μείωση των NPEs πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη συμμετοχή του κράτους (και την ενδεχόμενη αποεπένδυσή του) από το τραπεζικό σύστημα.

Το ΔΝΤ κάνει αναφορά σε τρεις προτάσεις που έχουν κατατεθεί για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων:

1) Ένα Asset Protection Scheme (APS), το οποίο προβλέπει τη χορήγηση κρατικών εγγυήσεων στα senior κομμάτια τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το σχήμα (σ.σ. η πρόταση του ΤΧΣ) προβλέπει εθελοντική συμμετοχή των τραπεζών.

2) Μία Asset Management Company (AMC) η οποία θα συγκεντρώσει καταγγελμένα δάνεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, λαμβάνοντας παράλληλα τα μισά από τα κεφάλαιά τους που συνιστούν αναβαλλόμενο φόρο. Στο σχήμα αυτό (σ.σ. πρόταση ΤτΕ) το κράτος και οι τράπεζες θα κρατήσουν τα junior κομμάτια της τιτλοποίησης, και

3) Ένα σχήμα κρατικής επιδότησης για τα στεγαστικά δάνεια, το οποίο θα προσφέρει βοήθεια από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ένα στοχευμένο πλήθος δανειοληπτών που έχουν δανειστεί με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία τους.

Από τη στιγμή που θα καθοριστεί ο σχεδιασμός των στρατηγικών κρατικής υποστήριξης, λέει το ΔΝΤ, η αποδοτικότητα των εν λόγω πρωτοβουλιών θα μπορούσε να αναλυθεί βάσει πολλαπλών κριτηρίων.
 
Όπως τονίζει, κάθε στρατηγική πρέπει να αποσκοπεί στην ταχεία και βιώσιμη εκκαθάριση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχουσες τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, να ξαναρχίσουν να δίνουν υγιείς χρηματοδοτήσεις και να καταστούν πιο ανθεκτικές σε διάφορα "σοκ" (μεταξύ άλλων και μέσω ενός μικρότερου βαθμού σύνδεσης τραπεζών - κράτους).

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, τα ακόλουθα είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά:
 
• Αντίκτυπος στους ισολογισμούς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών. Η ανάλυση θα πρέπει να αποτυπώνει τόσο τα κέρδη όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού (επίπεδο / σύνθεση / κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις) όσο και τον αντίκτυπο στην κεφαλαιακή επάρκεια (τόσο επίπεδο, όσο και ποιότητα κεφαλαίων). Αν σχετίζεται, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις της αμοιβής για την κρατική παρέμβαση στις δηλώσεις εισοδήματος των τραπεζών.

• Αντίκτυπος στον ισολογισμό του κράτους. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να καλύπτει το συνολικό αναμενόμενο κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τον τύπο της οικονομικής στήριξης και κάθε ενδεχόμενη αποζημίωση (δηλαδή εάν και πώς θα ανταμείβεται η κρατική παρέμβαση, άμεσα με τη μορφή προμηθειών ή μετοχικών συμμετοχών στις τράπεζες).

• Η ταχύτητα επέλευσης των προαναφερόμενων επιπτώσεων. Ενώ η ταχεία λύση θα ήταν προτιμότερη για τις τράπεζες και θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των κινδύνων για την ανάπτυξη, μπορεί να περιοριστεί η ικανότητα του κράτους να απορροφήσει μεγάλα έκτακτα σοκ στο χρέος  και στο έλλειμμά του, χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα του χρέους.

• Αντίκτυπος στον βαθμό σύνδεσης τραπεζών- κράτους. Πρόκειται για ένα σημαντικό τρωτό σημείο υπεύθυνο για τη μετάδοση των κραδασμών και στις δύο κατευθύνσεις. Τηρουμένων αμετάβλητων των άλλων συνθηκών, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε επιλογές που δεν επιδεινώνουν τον βαθμό σύνδεσης τραπεζών- κράτους.

Ακόμη και εάν δεν είναι αποφασιστικής σημασίας, το ΔΝΤ εκτιμά ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και κάποιες άλλες ποιοτικές πτυχές, όπως:

i) η διακυβέρνηση της διαδικασίας επίλυσης του ζητήματος των NPEs,

ii) η αποτελεσματικότητα στο ξεκαθάρισμα των δανειακών χαρτοφυλακίων και, ως εκ τούτου, στην τόνωση της ανάπτυξης

iii) το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο ηθικός κίνδυνος και να υπάρξουν επιπτώσεις στην πειθαρχία των πληρωμών

iv) η δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος

v) η πιθανή σύγκρουση με πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μεμονωμένα οι τράπεζες, και

vi) η επίπτωση στη συγκέντρωση του συστήματος.

πηγή:capital.gr